copyright © 2012, SummitComputer, All Rights Reserved
  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปลี่ยนรูปแบบพิมพ์ใบสำคัญจากระบบงาน โดยเพิ่มคำแนะนำแสดงในหน้า 2
  2. ระบบงานทะเบียนพาณิชย์ เริ่มใข้งาน 2 มกราคม 2556 สามารถใช้งานได้บน Browser ดังนี้ Microsoft IE 8 ขึ้นไป Google Chrome 20 ขึ้นไป FireFox 11 ขึ้นไป
  3. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้ติดต่อสอบถามงานทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 09 3024 0680 -2 และ 09 4561 4410
ข้อผิดพลาด

ข้อความ