44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-547-4446-7,02-547-4939
สายด่วน : 1570 ต่อ 3912,3914.3932

อีเมล์ : regis_c@dbd.go.th
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ วันพุธที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 (รายละเอียดโปรดคลิก)
สำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ (รายละเอียดโปรดคลิก)
รหัสธุรกิจ การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต และเกม (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทยปี 2557  (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  (รายละเอียดโปรดคลิก)
รหัสแสดงข้อผิดพลาดของระบบ สาเหตุข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีไม่มีการจดทะเบียน (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีแก้ปัญหาการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ซ้ำ โดยการล้างข้อมูลการท่องเว็บไซต์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำการดาวน์โหลด chrome (รายละเอียดโปรดคลิก)
ข้อแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีกำหนดสิทธิรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำวิธีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย (รายละเอียดโปรดคลิก)