เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-547-4446-7
โทรสาร 02-547-4939
สายด่วน : 1570 ต่อ 3912,3914,3932

อีเมล์ : regis_c@dbd.go.th
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
คู่มือสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (VAI ทะเบียนพาณิชย์) (รายละเอียดโปรดคลิก)
แบบฟอร์มสรุปสื่อประชาสัมพันธ์งาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
ห้ามค้างาช้างแอฟริกาและจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ (รายละเอียดโปรดคลิก)
คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา (รายละเอียดโปรดคลิก)
การจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ (รายละเอียดโปรดคลิก)
งานทะเบียนพาณิชย์ ขอแจ้งย้ายสถานที่ติดต่อ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเอกสารการควบคุมการค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่สำหรับติดต่อขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (รายละเอียดโปรดคลิก)
คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
สำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ปี 2558 (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  (รายละเอียดโปรดคลิก)
รหัสแสดงข้อผิดพลาดของระบบ สาเหตุข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีไม่มีการจดทะเบียน (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำการดาวน์โหลด chrome (รายละเอียดโปรดคลิก)
ข้อแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีกำหนดสิทธิรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำวิธีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย (รายละเอียดโปรดคลิก)