กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
ส่วนกำกับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-547-4446-7
โทรสาร 02-547-4431
สายด่วน : 1570 ต่อ 3912,3914,3932

อีเมล์ : regis_c@dbd.go.th
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารจากการอบรมความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์จากโครงการอบรม (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (!!new!!) (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดโปรดคลิก)
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้ระบบทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ปี 2562 (รายละเอียดโปรดคลิก)
การเข้าเว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ที่ถูกต้อง (รายละเอียดโปรดคลิก)
แบบบันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน/แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ (รายละเอียดโปรดคลิก)
8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา (รายละเอียดโปรดคลิก)
การจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการเข้าใช้ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านเบราเซอร์ chrome (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนวปฎิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์จากการอบรม (รายละเอียดโปรดคลิก)
หนังสือตอบข้อวินิจฉัย เรื่อง แนวทางฯ การจดกิจการนายหน้า หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ จากพาณิชยกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นพาณิชยกิจทั่วไป (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิย์ พ.ศ. 2499 (17 มีค.2559) (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ (เบื้องต้น)  (รายละเอียดโปรดคลิก)
รหัสแสดงข้อผิดพลาดของระบบ สาเหตุข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์รายงานจากระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในกรณีไม่มีการจดทะเบียน (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีการค้นหารหัสธุรกิจในระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วิธีการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อบกพร่องการรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับเทศบาล และอบต.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ) และแนวทางการติดตามสถิติข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำการดาวน์โหลด chrome (รายละเอียดโปรดคลิก)
ข้อแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ (รายละเอียดโปรดคลิก)
วิธีกำหนดสิทธิรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ (รายละเอียดโปรดคลิก)
แนะนำวิธีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย (รายละเอียดโปรดคลิก)