• พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
  • ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  • ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  • คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตัวเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิิชย์ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
  • คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
  • คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
  • กฏ คำสั่ง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์