8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา 18-11-2557 10:46


8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา

 

1. ปัญหา ระบบแสดงหน้าจอเปล่าสีขาว หรือขึ้นให้เลือกเปิด หรือบันทึกไฟล์หน้าใบสำคัญด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง หรือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ใบสำคัญที่เครื่องไม่มี หลังจากกดปุ่มพิมพ์สีม่วงเข้ม

สาเหตุ ระบบกำลังหาโปรแกรมที่จะเปิดไฟล์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งโปรแกรมที่เปิดใบสำคัญได้ คือ โปรแกรม adobe reader

วิธีแก้ไข ให้ติดตั้งโปรแกรม adobe reader โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (regcom.dbd.go.th) ส่วนองค์ความรู้ หัวข้อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์

 .........................................................................................................................

2. ปัญหา ระบบไม่มีการแสดงหน้าจอโต้ตอบ หลังจากกดปุ่มพิมพ์สีม่วงเข้ม

สาเหตุ โปรแกรมสำหรับเข้าใช้ระบบยังไม่ได้ตั้งค่าแสดง pop-up (แสดงหน้าแว่นขยาย, แสดงหน้าใบสำคัญ) ของระบบ

วิธีแก้ไข ตั้งค่า pop-up 

กรณีใช้ internet explorer ตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/pop-up_privacy.pdf

กรณีใช้ chrome แบ่งเป็น

- เวอร์ชั่นแรกเริ่ม ตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/Chrome_setting_ver.old.pdf

- เวอร์ชั่นภาษาไทย ตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/chromeseting22.pdf

- เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ตามลิงค์ http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/chromeseting22english.pdf

- เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษใหม่ (ปี 2560) ตามลิงค์  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/chromeseting22english_vr.2560.pdf

 

กรณีใช้ firefox แบ่งเป็น

 - เวอร์ชั่นเริ่มแรก ตามลิงค์ http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/firefoxseting57.pdf

 - เวอร์ชั่นใหม่ (42) ตามลิงค์ http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/firefoxsetting42.pdf

 ......................................................................................................................... 

3. ปัญหา ระบบแสดงหน้าใบสำคัญไม่สมบูรณ์ เช่น ตัวสระอำ แสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยม (ใน firefox)

สาเหตุ firefox สุ่มเลือกโปรแกรมสำหรับแสดงใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ไม่เหมาะสม

วิธีแก้ไข ตั้งค่า firefox ตามลิงค์

regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/Firefox_print2.pdf

 ......................................................................................................................... 

4. ปัญหา ระบบแสดงวันที่จัดทะเบียนจัดตั้ง (วันที่กลางใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์) เป็นวันปัจจุบัน ซึ่งในความเป็นจริง คำขอดังกล่าวนี้ได้จดทะเบียนไว้ก่อนวันปัจจุบัน

สาเหตุ ไม่ได้กรอกวันที่จดทะเบียนจัดตั้งในช่องวันที่รับจดทะเบียนจัดตั้ง ขณะบันทึกข้อมูลเมนูปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ระบบจึงตั้งค่าวันที่เป็นวันปัจจุบัน

วิธีแก้ไข ให้แก้วันที่รับจดทะเบียนจัดตั้งในคำขอที่บันทึกไปแล้วนั้น ที่เมนูปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ โดยศึกษาวิธีการได้จากเอกสารแนะนำการจดทะเบียนผ่านระบบ ตามลิงค์  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/regcom_manual_05092557.pdf

 ......................................................................................................................... 

5. ปฏิบัติตามข้อ 4 แล้ว ใบสำคัญที่พิมพ์ออกมายังแสดงข้อผิดพลาดเหมือนเดิม แสดงว่า

5.1 บันทึกแก้ไขไม่สำเร็จ เนื่องจากใช้โปรแกรม internet explorer (ie) ในการบันทึกแก้ไข ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ ไม่รองรับการค้นคำขอที่บันทึกไปแล้วขึ้นมาแก้ไขใหม่ โดยเฉพาะ ie เวอร์ชั่นเก่า

วิธีแก้ไข ให้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นในการแก้ไขแทน เช่น  chrome, firefox

5.2 เกิดเหตุการณ์พิมพ์ใบสำคัญซ้ำกับหน้าใบสำคัญของผู้ประกอบการรายอื่นที่เคยพิมพ์ออกไปแล้ว

วิธีแก้ไข ปฏิบัติตาม 3 ข้อดังต่อไปนี้

5.2.1 ล้างข้อมูลหน้าใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์หน้าเดิมที่ค้างอยู่ในระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้พิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์หน้าปัจจุบันไม่ได้ในแต่ละเบราวเซอร์ วิธีแก้ไขดังนี้

กรณีใช้ internet explorer ตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/clear_internet_explorer.pdf

กรณีใช้ chrome ตามลิงค์ http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/clear_google_chrome.pdf

กรณีใช้ chrome ใหม่ (ปี 2560) ตามลิงค์  http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/chromedelete22english_vr.2560.pdf

กรณีใช้ firefox ตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/clear_firefox.pdf

5.2.2  วิธีจัดการไฟล์ดาวน์โหลดของโปรแกรม Internet Download Manager ที่เกิดการซ้ำตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/idmfin2.pdf

5.2.3 ลบโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บประวัติการใช้เว็บไซต์ระบบ ในกรณีปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใบสำคัญซ้ำได้ (กรณีใช้ google chrome) ให้ปฏิบัติตามลิงค์ regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/delete_folder_chrome.pdf

 ......................................................................................................................... 

6. ปัญหา ระบบแสดงวันที่เปลี่ยนแปลง ในส่วนออกให้ ณ วันที่ด้านล่างใบสำคัญ เป็นวันเดียวกับวันจดทะเบียนจัดตั้ง

สาเหตุ การกรอกเลขทะเบียน เลขคำขอเอง ในเมนูพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ โดยไม่ได้เลือกจากปุ่มแว่นขยายระบบจะดึงเฉพาะคำขอจัดตั้งขึ้นมาให้คำขอเดียว

วิธีแก้ไข ในการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ต้องเลือกคำขอที่จะพิมพ์จากปุ่มแว่นขยายเท่านั้น

 ......................................................................................................................... 

7. ปัญหา ระบบแสดงไอคอนให้รอ หรือแสดงหน้าจอค้าง เวลาคลิกปุ่มพิมพ์สีม่วงเข้ม

สาเหตุ สัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที่บันทึก ช้า หรือสัญญาณล่ม

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในสำนักงาน

 ......................................................................................................................... 

8. ปัญหา แสดงใบสำคัญถูกต้อง แต่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ไม่ได้

สาเหตุ เกิดปัญหาที่เครื่องพิมพ์ในสำนักงาน

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ตามคู่มือสำหรับเครื่องพิมพ์

 .........................................................................................................................