ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน/แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ 17-07-2558 09:50


ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน/แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน/แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ

1. ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน

1.1 คู่มือกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเลิก   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1.2 คู่มือกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

- การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเลิก   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1.3 คู่มือกรณีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

- การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเลิก   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1.4 คู่มือกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

- การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- การจดทะเบียนเลิก   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) * จำเป็นต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์ เช่น winzip, winrar เป็นต้น 

 

.............

2. แบบบันทึกความบกพร่องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

2.1 แบบบันทึกความบกพร่อง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา    (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2.2 แบบบันทึกความบกพร่อง กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ     (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2.3 แบบบันทึกความบกพร่อง กรณีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย     (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2.4 แบบบันทึกความบกพร่อง กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ     (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

ดาวน์โหลดแบบบันทึกความบกพร่อง ทั้งหมด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) * จำเป็นต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์ เช่น winzip, winrar เป็นต้น 

 

...............

3. แบบขอแจ้งพิจารณาคำขอ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

 

 

...............