ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการค้างาช้าง 08-09-2558 09:41


ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมาย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์กิจการค้างาช้าง

1. สำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง (12-5-57)

สำนัก ข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลการประกอบธุรกิจค้างาช้างที่ได้มีการจดทะเบียน พาณิชย์ถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค โดยกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง ส่งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังนี้ 

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง

1.1  แบบสรุปผลสำรวจผู้ประกอบธุรกิจค้างาช้างภูมิภาค (สำหรับ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1.2  แบบสรุปผลสำรวจผู้ประกอบธุรกิจค้างาช้างกรุงเทพมหานคร (สำหรับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) คลิกเพื่อดาวน์โหลดfileadmin/user_upload/excel/survey_ivory_bkk.xls

1.3  แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับ สำนักงานเขต และเทศบาล/อบต.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

* เทศบาล/อบต.ให้รายงานข้อมูล (ไฟล์แบบรายงานฯ (1.3)) ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

* สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ให้รายงานข้อมูล (ไฟล์แบบสรุปฯ (1.1) และไฟล์แบบรายงาน (1.3) ที่รวบรวมจาก เทศบาล/อบต.) ที่สำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค email : dcrprov@dbd.go.th

สำนักงานเขตให้รายงานข้อมูล (ไฟล์แบบรายงานฯ (1.3)) ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

* สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้รายงานข้อมูล  (ไฟล์แบบสรุปฯ (1.2) และไฟล์แบบรายงาน (1.3) ที่รวบรวมจากสำนักงานเขตที่ฝ่ายกำกับการจดทะเบียนพาณิชย์ email : regis_c@dbd.go.th

……….

2. พรบ.งาช้าง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 (31-5-59) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

3. เอกสารการควบคุมการค้างาช้าง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (26-9-57) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง (3-12-57) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

5. คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (3-12-57) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

6. ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ห้ามค้างาช้างแอฟริกา (3-12-57) ดังนี้

6.1  คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ค้างาช้างสำหรับเจ้าหน้าที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6.2  เอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้างาช้าง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6.3  ฟอร์มรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจการค้างาช้าง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

7.คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง (16-12-57)  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….

8.แบบฟอร์มสรุปสื่อประชาสัมพันธ์งาช้าง (17-12-57)  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

……….