การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ 31-01-2556 14:57


การแนบไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์ที่จะทำการแนบ ต้องไม่เป็นชื่อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้
สำหรับไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไว้แต่แรก ให้คลิ๊กขวาที่ไฟล์นั้น และเลือก เปลี่ยนชื่อ  ( rename ) เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขใหม่ จากนั้นจึงทำการแนบไฟล์เอกสารใหม่อีกครั้ง