รหัสแสดงข้อผิดพลาดของระบบ สาเหตุข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข 25-06-2557 10:56


กรณีเกิดการผิดพลาดของระบบ และระบบทำการแจ้งรหัสแสดงข้อผิดพลาด ให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ (คลิกเพื่อดูวิธีแก้ไข)