แนะนำวิธีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย 04-01-2556 12:03


กรณีการใช้งานปุ่มแว่นขยาย (ปุ่มซูม) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงาน pop-up โดยพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
การปรับค่าเพื่อใช้งานทำได้หลากหลายวิธีดังนี้ 


1.
กรณีใช้งานด้วย IE6 (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ)
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Internet options สามารถทำได้โดย
วิธีที่ 1 : ให้เปิด IE แล้วคลิกเลือกเมนู Tools และเลือก Internet options
วิธีที่ 2 : ให้เปิด IE แล้วกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง และกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง
วิธีที่ 3 : ให้คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel เลือก Internet options
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Tab "Privacy"
ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า Pop-up สามารถทำได้โดย
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up สำหรับระบบเท่านั้น
1.1.
เลือก Select "Block pop-ups" แล้วคลิกปุ่ม Setting
1.2.
พิมพ์ "*.dbd.go.th" ลงในช่อง "Address of Web site to allow"
1.3.
คลิกปุ่ม Add ให้ข้อความลงไปอยู่ในช่อง "Allowed sites:"
1.4.
คลิกปุ่ม Close เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ Pop-ups
1.5.
คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up ได้ทุกเว็บไซต์
2.1.
เลือก Deselect "Block pop-ups" แล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

2.
กรณีใช้งานด้วย IE8  (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ)
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Internet options สามารถทำได้โดย
วิธีที่ 1 : ให้เปิด IE แล้วคลิกเลือกเมนู Tools และเลือก Internet options
วิธีที่ 2 : ให้เปิด IE แล้วกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง และกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง
วิธีที่ 3 : ให้คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel เลือก Internet options
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Tab "Privacy"
ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า Pop-up สามารถทำได้โดย
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up สำหรับระบบเท่านั้น
1.1.
เลือก Deselect "Turn on Pop-up Blocker" แล้วคลิกปุ่ม Setting
1.2.
พิมพ์ "*.dbd.go.th" ลงในช่อง Address of Web site to allow
1.3.
คลิกปุ่ม Add ให้ข้อความลงไปอยู่ในช่อง Allowed sites:
1.4.
คลิกปุ่ม Close เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ Pop-ups
1.5.
คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up ได้ทุกเว็บไซต์
2.1.
เลือก Select "Turn on Pop-up Blocker" แล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

3.
กรณีใช้งานด้วย Chrome ภาษาไทย  (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ) , Chrome ภาษาอังกฤษใหม่ (ปี 2560) (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ) , Chrome ภาษาอังกฤษ (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ) , Chrome  version เริ่มแรก ภาษาไทย (คลิ๊กเพื่อเปิดรูปภาพ)

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Chrome และเข้าไปยัง URL "chrome://chrome/settings/"
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกข้อความ "Show advanced settings..." ด้านล่างสุด
ขั้นตอนที่ 3 : ในหัวข้อ "Privacy" ให้เลือก "Content settings..."
ขั้นตอนที่ 4 : ตั้งค่า Pop-up สามารถทำได้โดย
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up สำหรับระบบเท่านั้น
1.1.
เลือก Select "Do not allow any site to show pop-ups (recommended)" แล้วคลิกปุ่ม Manage exceptions...
1.2.
พิมพ์ "*.dbd.go.th" ลงในช่อง Add a new hostname pattern
1.3.
เลือก Select box เป็น "Allow"
1.4.
คลิกปุ่ม OK เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ Pop-ups
1.5.
คลิกปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
กรณีที่ ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up ได้ทุกเว็บไซต์
1.1.
เลือก Select "Allow all sites to show pop-ups"
1.2.
คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

 


4.
กรณีใช้งานด้วย (ตระกูล fox) Firefox version เริ่มแรก  (คลิกเพื่อเปิดรูปภาพ) , Firefox version ล่าสุด (v.42) (คลิกเพื่อเปิดรูปภาพ)
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Fox Options สามารถทำได้โดย
วิธีที่ 1 : ให้เปิด Fox แล้วคลิกเลือกเมนู Tools และเลือก Options
วิธีที่ 2 : ให้เปิด Fox แล้วกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม T บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง และกดปุ่ม O บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Tab "Content"
ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า Pop-up สามารถทำได้โดย
กรณีที่ 1 ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up สำหรับระบบเท่านั้น
1.1.
เลือก Select "Block pop-up windows" แล้วคลิกปุ่ม Exceptions...
1.2.
พิมพ์ "*.dbd.go.th" ลงในช่อง Address of website
1.3.
คลิกปุ่ม Allow ให้ข้อความลงไปอยู่ด้านล่าง
1.4.
คลิกปุ่ม Close เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ Pop-ups
1.5.
คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
กรณีที่ 2 ต้องการเปิดให้ใช้ Pop-up ได้ทุกเว็บไซต์
2.1..
เลือก Deselect "Block pop-up windows" แล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

เพิ่มเติม :
Select 
หมายความว่าเลือก กรณีนี้หมายถึงการทำเครื่องหมายถูกในช่อง Check box
"*.dbd.go.th" 
ห้ามคัดลอกหรือพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนอัญประกาศลงไปด้วย
Deselect 
หมายความว่าเลือก กรณีนี้หมายถึงการนำเครื่องหมายถูกในช่อง Check box ออก